Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ALTAMIRA SOFTWORKS, S. R. O.

(ďalej len „VZP“) účinné odo dňa 1. júla 2020

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Predmetom týchto VZP je úprava práv a povinností medzi užívateľom webovej stránky www.medform.sk a spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. so sídlom: Jaskový rad 187/3519, Bratislava 831 01, IČO: 44 880 774, e-mail: info@altamira.sk, telefónne číslo: +421 948 247 270, pričom predstavujú zmluvu medzi týmito zmluvnými stranami uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“).
  2. K uzatvoreniu Zmluvy dochádza akceptáciou týchto VZP označením príslušného políčka pri registrácii alebo pri vygenerovaní príslušnej žiadosti.
  3. Tieto VZP sa vzťahujú na akýkoľvek zmluvný vzťah alebo právny úkon, ktorý na ne odkazuje.
  4. Zmluvné strany sa môžu od týchto VZP odchýliť prostredníctvom vzájomnej dohody. V prípade rozporov medzi VZP a dohodou zmluvných strán má prednosť osobitná dohoda.
 2. DEFINÍCIE
  1. Na účely týchto VZP majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam: 
   1. Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov;
   2. GDPR“ znamená nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
   3. Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
   4. Podmienky ochrany súkromia“ znamenajú podmienky ochrany súkromia Spoločnosti zverejnené na medform.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/, ktoré sa môžu meniť bez potreby zmeny týchto VZP;
   5. Služby“ znamenajú služby poskytované Spoločnosťou na základe Zmluvy, a to najmä poskytnutie online formulárov a tlačív pre zdravotné poisťovne v prospech poskytovateľov zdravotných služieb, možnosť vygenerovania žiadostí a tlačív po vyplnení a v prípade registrovaných užívateľov aj poskytovanie priestoru na spravovanie žiadostí ich pacientov prostredníctvom Webovej stránky;
   6. Spoločnosť“ znamená spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. so sídlom: Jaskový rad 187/3519, Bratislava 831 01, IČO: 44 880 774;
   7. Subdodávateľ“ znamená dodávateľa, ktorého Spoločnosť využíva na poskytovanie Služieb;
   8. Užívateľ“ znamená prostredníctvom Webovej stránky registrovanú alebo neregistrovanú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Zmluvu, spravidla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
   9. Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Spoločnosťou podľa týchto VZP či akúkoľvek ďalšiu zmluvu, ktorá odkazuje na tieto VZP;
   10. Zmluvné strany“ alebo „Zmluvná strana“ znamená Užívateľa a Spoločnosť spoločne alebo každého samostatne;
   11. Webová stránka“ znamená www.medform.sk.
 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY
  1. Spoločnosť poskytuje Služby prostredníctvom Webovej stránky bezplatne registrovaným aj neregistrovaným Užívateľom. Užívateľ znáša vlastné náklady na využívanie Služieb (napr. energie, internetové pripojenie).
  2. Užívateľ nemá právo využívať Webovú stránku či Služby na účely získania akejkoľvek formy zárobku v prospech iného subjektu ako Spoločnosti a bez jej písomného súhlasu.
  3. Služby musia byť dodané včas, riadne a v súlade s týmito VZP, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky platné a účinné právne predpisy a nariadenia upravujúce poskytovanie Služieb.
  5. Služby sú dodávané elektronicky na diaľku z miesta podnikania Spoločnosti alebo iného miesta pri dodržaní všetkých ostatných podmienok spolupráce.
  6. Spoločnosť je oprávnená použiť na poskytovanie Služieb Subdodávateľa podľa svojho výberu aj bez súhlasu Užívateľa. Za povinnosti Subdodávateľa zodpovedá Spoločnosť v celom rozsahu rovnako, ako keby plnenie poskytovala sama.
  7. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť Webovú stránku a obsah a rozsah poskytovaných Služieb.
  8. Vo vzájomných vzťahoch a vo vzťahu k tretím osobám sa Zmluvné strany zaväzujú konať poctivo a v súlade s bežnými obchodnými zvyklosťami.
  9. Užívateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že nebude používanie Webovej stránky obmedzovať žiadnym spôsobom. Užívateľ sa najmä nebude domáhať rozhodnutia súdu alebo orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo obmedziť používanie Webovej stránky alebo Služieb inými osobami.
  10. Užívateľ je povinný akceptovať tieto VZP pri prvom použití Webovej stránky osobou oprávnenou v mene Užívateľa konať s právnymi účinkami a zaväzovať Užívateľa bez ohľadu na jeho právnu formu na základe zákona, splnomocnenia alebo organizačného poriadku.
  11. Užívateľ, ktorý využíval Služby v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, za ktorého nebol oprávnený konať, zodpovedá za škodu, ktorá Spoločnosti vznikla v dôsledku neplatnosti VZP z dôvodu ich akceptovania osobou neoprávnenou konať v mene dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 4. POSKYTOVANIE SLUŽIEB NEREGISTROVANÝM UŽÍVATEĽOM
  1. Užívateľ, ktorý nemá záujem o registráciu, vyplní príslušnú žiadosť, o ktorú má záujem, vloží do nej potrebné údaje a akceptuje tieto VZP. Náš systém následne žiadosť spracuje, vygeneruje ju vo forme pdf a osobné údaje pacienta v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, email, telefón a adresy trvalého či prechodného pobytu z nášho úložiska následne vymaže. Zostávajúce údaje pacienta sú anonymizované v súlade s článkom 7 týchto VZP. Iná časť Služieb neregistrovaným Užívateľom nie je poskytovaná, keďže by boli ohrozené naše pravidlá bezpečnosti a ochrany spracúvaných osobných údajov, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité a precízne ich dodržiavame.
  2. Užívateľ si stiahne formulár žiadosti, ktorý využije v súlade so svojimi potrebami. Údaje o Užívateľovi ostávajú uchovávané v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, pričom Užívateľ berie na vedomie, že jeho zaregistrované kontaktné údaje budú môcť byť spracúvané na účely propagácie a PR systému Medform a priamy marketing našich partnerov (marketingové účely). Užívateľ má právo voči priamej marketingovej komunikácii Spoločnosti kedykoľvek účinne namietať alebo sa z nej jednoducho odhlásiť v rámci každej doručenej elektronickej správy alebo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, čím dôjde k ukončeniu zasielanie priameho marketingového obsahu. Užívateľ sa môže stať príjemcom priamej marketingovej komunikácie tretích strán (partnerov Spoločnosti) len na základe osobitného udelenia súhlasu cez Webovú stránku.
 5. POSKYTOVANIE SLUŽIEB REGISTROVANÝM UŽÍVATEĽOM
  1. Užívateľ, ktorý má záujem plnohodnotné využívanie Služieb, sa zaregistruje prostredníctvom elektronického registračného formulára nachádzajúceho sa na Webovej stránke. Na tento účel poskytne nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, tituly, pohlavie, kód, špecializácia a adresa pôsobenia lekára, kód, názov, IČO a sídlo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom pôsobí, telefonický kontakt a e-mailový kontakt.
  2. Po registrácii zašleme Užívateľovi e-mail, prostredníctvom ktorého potvrdí svoju identitu. Súčasne v dostupných registroch overíme, že Užívateľ je naozaj lekárom v súlade s registráciou.
  3. Následne je v prospech Užívateľa vytvorené konto, prostredníctvom ktorého môže využívať Služby v celom rozsahu. V konte môže spravovať žiadosti svojich pacientov a v prípade ich opakovanej potreby ich nie je potrebné opätovne vypisovať, len aktualizovať.
  4. Užívateľ sa týmto zaväzuje s nikým nezdieľať svoje registračné údaje, prostredníctvom ktorých by sa mohli do konta dostať neoprávnené osoby. Užívateľ sa zároveň zaväzuje, že bude dodržiavať primerané bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby svoje registračné údaje chránil, predovšetkým nenechá na mieste dostupnom tretím osobám tieto údaje napísané napr. na papieri. 
  5. V prípade, ak by vzniklo zo strany Spoločnosti podozrenie, že konto bolo zneužité alebo doň získala prístup neoprávnená osoba, bezodkladne ho zablokuje a kontaktuje Užívateľa, aby situáciu preverila.
  6. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že konto bolo zneužité alebo doň získala prístup neoprávnená osoba, bezodkladne kontaktuje Spoločnosť, ktorá konto zablokuje a v súčinnosti s Užívateľom zmení jeho prihlasovacie údaje.
  7. Užívateľ má právo svoje konto kedykoľvek zrušiť. V takom prípade zašle Spoločnosti prostredníctvom svojho e-mailu žiadosť o zrušenie konta. Spoločnosť následne konto Užívateľa a všetky osobné údaje o ňom i jeho pacientoch, ktoré obsahovalo, vymaže a trvalo odstráni zo svojich úložísk, pokiaľ jej právny predpis neukladá povinnosť konať inak.
 6. TECHNICKÁ PODPORA
  1. V prípade, ak Užívateľ pri užívaní Služieb zistí akékoľvek technické komplikácie, a to najmä pri vypĺňaní žiadostí či spravovaní konta, je potrebné kontaktovať našu technickú podporu prostredníctvom telefónneho čísla: +421 948 247 270 alebo emailovej adresy: support@medform.sk. Kontaktovať nás je možné takisto prostredníctvom live-chat formuláru, dostupného na každej z podstránok www.medform.sk (*).
 7. VYTVÁRANIE ANONYMIZOVANÝCH ŠTATISTÍK Z OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV A ICH PACIENTOV A ICH ĎALŠIE VYUŽITIE
  1. Užívateľ týmto udeľuje Spoločnosti právo spracúvať osobné a iné údaje, ktoré Spoločnosť získava prostredníctvom Webovej stránky a poskytovania Služieb, a ktoré sa týkajú jeho alebo jeho pacientov, na účely vytvárania anonymných štatistík (napr. informácie o dĺžke vyplnenia žiadostí či štatistické informácie o výskyte potrebných liekoch v jednotlivých regiónoch), a to aj za účelom ich predaja alebo vedeckého výskumu v rámci výhradných aktivít Spoločnosti. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý, že v súvislosti s činnosťou Spoločnosti podľa tohto článku nemá nárok na žiadnu odmenu.
  2. Spoločnosť sa týmto zaväzuje, že v prípade, ak vytvára štatistiku z osobných údajov, tieto najskôr anonymizuje. V opačnom prípade nie je oprávnená údaje žiadnou formou komerčne využívať. Anonymizácia, ktorú Spoločnosť vykoná, zaručí, že osobné údaje konvertované na anonymné štatistiky nebudú spätne využiteľné na priamu alebo nepriamu identifikáciu žiadnej konkrétnej dotknutej osoby (pacienta), a to ani Spoločnosťou, Užívateľom či inou treťou stranou.
  3. Anonymizácia osobných údajov prebieha tak, že Spoločnosť najskôr vytvorí dostatočne všeobecné kategórie údajov, napr. veková kategória pacientov od 25 do 35 rokov. Kategórie budú vždy natoľko všeobecné, aby nemohli spätne spôsobiť identifikáciu dotknutých osôb (napr. osoby nad 90 rokov v Žiline by neboli prípustnou kategóriu z dôvodu ich zriedkavého výskytu). Následne sa vytvorí príslušná štatistika, pričom je podrobená 3 – stupňovému testu za účelom potvrdenia, že údaje sú anonymizované. V rámci testu je overené, že (i) nie je možné priradiť jednotlivé údaje individuálnej osobe, (ii) nie je možné oddeliť jednotlivý dataset a priradiť ho k individuálnej osobe a (iii) nie je možné identifikovať individuálnu osobu s vysokou pravdepodobnosťou v prípade priradenia nových údajov, napr. spojením s iným datasetom. Spoločnosť pri vykonávaní testu primeranej pravdepodobnosti berie do úvahy recitál č. 26 GDPR, technologický pokrok a relevantnú súdnu prax Súdneho dvora Európskej únie (napr. vo veci Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland (C-582/14) ) a osobitne zohľadňuje možnosti, vyhlásenia a právne garancie príjemcu anonymizovaných údajov tak, aby bola zaručená anonymita údajov aj v prípade doplnenia anonymizovaných štatistických údajov o údaje, ktorými môže disponovať tretia strana, ktorá bude príjemcom anonymných údajov alebo o údaje, ktoré sú verejne dostupné komukoľvek v online priestore.
  4. Pri vytváraní štatistík Spoločnosť dobrovoľne rešpektuje a uplatňuje všetky záruky pre práva a slobody dotknutých osôb ustanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku (zásada č. 5) a príslušné záruky ustanovené v zákone č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, v dôsledku čoho Spoločnosť Užívateľom poskytuje nasledujúce garancie:
   1. a) zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti podieľajúci sa na anonymizácii osobných údajov a tvorbe štatistík sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti týkajúcou sa nielen osobných údajov, ale aj samotných anonymizovaných štatistických údajov, ktorá trvá aj po ukončení spolupráce so Spoločnosťou;
   2. b) zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti boli poučení o záväzných interných pravidlách o vykonávaní spoľahlivej anonymizácie údajov pri tvorbe štatistík, ktorých nerešpektovanie je spojené so vznikom právnej zodpovednosti a sankcionovaním ich porušovania;
   3. c) anonymizované štatistické údaje sú príjemcom poskytované v zabezpečenej forme, ktorá zaručuje integritu a dôvernosť štatistických údajov počas prenosu;
   4. d) v prípade uvoľňovania štatistických údajov pre potreby vedeckého výskumu bude každá žiadosť o ich sprístupňovanie individuálne a dôkladne preskúmaná zodpovednou osobou Spoločnosti s cieľom garantovať anonymitu týchto údajov aj v kontexte výskumu, ktorý by chcel dané údaje využívať, pričom zodpovedná osoba musí preveriť, že žiadateľ o údaje naozaj vykonáva seriózny vedecký výskum a musí otázky využívania anonymizovaných štatistických údajov upraviť v písomnej zmluve so subjektom, ktorý plánuje vykonávať vedecký výskum, tak aby boli zachované záruky anonymity štatistických údajov;
   5. e) anonymizované štatistické údaje vytvorené na základe osobných údajov poskytovaných Užívateľom cez Webovú stránku nebude Spoločnosť zverejňovať ani oznamovať tretím stranám, s ktorými nebude mať právny vzťah zaručujúci zachovanie anonymity štatistických údajov;
   6. f) anonymizované štatistické údaje nebudú príjemcom využívané na iné ako na štatistické a výskumné účely, ktoré môžu byť poskytované ďalším subjektom aj za finančnú odmenu v prospech Spoločnosti; ak by bolo potrebné iné využitie, Užívateľ má na základe informovanej žiadosti od Spoločnosti právo povoliť alebo nepovoliť takéto použitie anonymných štatistických údajov vo vzťahu ku konkrétnemu príjemcovi alebo okruhu príjemcov anonymizovaných štatistík.
 8. MLČANLIVOSŤ
  1. Všetky verejne nedostupné informácie, skutočnosti a poznatky, ktoré Zmluvná strana získa od druhej Zmluvnej strany počas trvania tohto zmluvného vzťahu, sa považujú za obchodné tajomstvo. Za obchodné tajomstvo sa považuje všetko, čo tak Spoločnosť označí. Zmluvné strany sa zaväzujú, že s obchodným tajomstvom ako aj so všetkými ďalšími údajmi a informáciami vrátane obsahu Zmluvy budú zaobchádzať dôverne, nesprístupnia ich a neposkytnú ich tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany a nepoužijú ich pre vlastné záujmy.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez vedomia druhej Zmluvnej strany najmä:
   1. a) zhromažďovať akékoľvek údaje a informácie súvisiace s poskytovaním Služieb inak, než je dohodnuté alebo predpokladané;
   2. b) poskytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré získajú počas trvania tohto zmluvného vzťahu.
  3. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie nevyhnutných informácií potrebných na splnenie povinností Zmluvy, ani splnenie si informačnej povinnosti voči orgánom verejnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom či poskytnutie odporúčaní na používanie Webovej stránky iným potenciálnym užívateľom.
  4. Ukončenie platnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie povinností Zmluvných strán týkajúcich sa zachovávania mlčanlivosti.
 9. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  1. Užívateľ nenadobúda žiadne vlastnícke právo ku Webovej stránke, registračnému účtu, dokumentácii, vytvoreným štatistikám, predmetom a veciam vo vzťahu k dodaniu Služby, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
  2. Ak Spoločnosť poskytne Užívateľovi na účely poskytovania Služieb akúkoľvek dokumentáciu, technické prostriedky a vybavenie, tieto zostávajú vlastníctvom Spoločnosti, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú na ich odpredaní Užívateľovi.
 10. AUTORSKÉ PRÁVA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  1. Webová stránka je ako dielo chránená autorskými právami a právami podobným autorským právam patriacimi Spoločnosti. Užívateľ nemá za žiadnych okolností nárok na akúkoľvek licenciu či iné majetkové alebo obdobné práva k Webovej stránke, vytvoreným štatistikám a iným produktom a službám spojenými so Službami a Zmluvou.
  2. Spoločnosť týmto udeľuje Užívateľovi súhlas s použitím Webovej stránky ako autorského diela na spôsob použitia, ktorý predpokladajú tieto VZP, pričom tento súhlas je vecne obmedzený na dosiahnutie dohodnutého účelu poskytovania Služieb, platí len počas trvania Zmluvy a zároveň je nevýhradného charakteru (ďalej ako „Licencia“). Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti udeľovať tretím stranám sublicenciu alebo iný súhlas na používanie Webovej stránky.
  3. Spoločnosť vyhlasuje a zaručuje sa, že používaním Webovej stránky spôsobom predpokladaným Zmluvou Užívateľ nijakým spôsobom nezasahuje do práv a oprávnených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.
  4. Užívateľ nemá žiadne právo využívať Webovú stránku a iné produkty a služby s ňou spojené akýmkoľvek iným ako dohodnutým spôsobom, a teda nemá bez písomného dovolenia Spoločnosti právo ani na komerčné a reklamné použitie Webovej stránky alebo je častí, na vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny Webovej stránky alebo je častí predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu Webovej stránky alebo je častí alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovaním, prekladom a adaptáciou, modifikáciou, zaradením do súborného diela, verejným vystavením alebo vykonaním a na akékoľvek ďalšie obvyklé použitie Webovej stránky alebo je častí ako počítačového softvéru určeného na využívanie komerčné využívanie v prospech inej osoby ako Spoločnosti.
  5. V prípade, ak Užívateľ vytvorí pri používaní Služieb nové autorské dielo alebo iný predmet chránený právom duševného vlastníctva, Užívateľ udeľuje súhlas na použitie takého diela alebo predmetu práva duševného vlastníctva v prospech Spoločnosti, pričom daný súhlas je výhradného, vecne, územne a časovo neobmedzeného charakteru a Užívateľ týmto prevádza na Spoločnosť akékoľvek a všetky súvisiace práva, vrátane práv, ktoré podliehajú registrácii alebo oznamovacej povinnosti a na ktoré by bol inak oprávnený len Užívateľ, a to v maximálnom rozsahu, aký umožňujú právne predpisy Slovenskej republiky bez nároku Užívateľa na akúkoľvek odmenu.
  6. Užívateľ súhlasí s tým, že Spoločnosť je oprávnená určovať podmienky používania jej ochranných známok, obchodného mena a označení a zaväzuje sa ich týmto dodržiavať.
  7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť je oprávnená Služby ďalej vyvíjať, meniť vylepšovať a aktualizovať bez ďalšieho súhlasu alebo špecifického informovania Užívateľa.
  8. Užívateľ sa zaväzuje Webovú stránku chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj inými skutočnosťami, ktoré by mohli mať za následok poškodenie alebo znehodnotenie Webovej stránky a dát v nej spracúvaných vrátane osobných údajov.
 11. ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje týkajúce sa pacientov Užívateľa na účely plnenia Služieb podľa tejto Zmluvy, prípadne aj na ďalšie účely spracúvania v súlade s Podmienkami ochrany súkromia Spoločnosti zverejnenými na www.medform.sk/ochrana-osobnych-udajov/, ktoré sa môžu meniť bez potreby zmeny týchto VZP. Užívateľ akceptovaním týchto VZP potvrdzuje, že sa s Podmienkami ochrany súkromia oboznámil.
  2. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že v súvislosti s využívaním Služieb bude spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľ na vlastný účel, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pričom je na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnený v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  3. Pre prípad, že bude pre poskytovanie Služieb nevyhnutné, aby Spoločnosť spracúvala osobné údaje v mene Užívateľa, Zmluvné strany týmto uzatvárajú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 GDPR, v ktorej Spoločnosť vystupuje ako sprostredkovateľ a Užívateľ ako prevádzkovateľ.
  4. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie Služieb v prospech Užívateľa. Využívanie Služieb Užívateľom je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú Užívateľ zabezpečuje pre dotknuté osoby.
  5. Kategórie dotknutých osôb predstavujú pacientov Užívateľa.
  6. Povaha a predmet spracúvania sú dané zameraním Služieb Spoločnosti, ktorými vo všeobecnosti pomáha zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti znižovaním administratívnej záťaže Užívateľa spojenej s vyplňovaním množstva rôznych formulárov súvisiacich s kompenzáciami platieb za úkony a lieky. Bližšie ju vysvetľujú Podmienky ochrany súkromia.
  7. Doba spracúvania je daná poskytovaním Služieb. Užívateľ je kedykoľvek oprávnený vydať Spoločnosti pokyn prestať spracúvať osobné údaje, vymazať ich alebo vrátiť Užívateľovi a Spoločnosť je povinná takému pokynu bezodkladne vyhovieť.
  8. Typ spracúvaných osobných údajov zahŕňa najmä identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska), kontaktné údaje (e-mail) a údaje o zdraví (napr. užívané lieky, predpísané lieky a ich dávkovanie, diagnóza, doterajšia liečba, anamnéza, rodinná anamnéza, osobná anamnéza, absolvované a odporúčané vyšetrenia, hematologické parametre, hmotnosť pacienta a ďalšie osobné údaje zahrnuté do formulárov dostupných Užívateľovi na Webovej stránke).
  9. Spoločnosť je povinná v súlade s článkom 28 a 29 GDPR dodržiavať pokyny Užívateľa ako prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov, a to vrátane prijatých interných pravidiel v tejto oblasti. Spoločnosť tieto pokyny primerane dokumentuje a Užívateľ je povinný poskytovať jej v tomto smere primeranú súčinnosť.
  10. Spoločnosť je povinná bezodkladne (do 24 hodín) oznámiť Užívateľovi každé podozrenie o porušení ochrany osobných údajov.
  11. Spoločnosť poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa článku 28 GDPR a na náklady Užívateľa umožní v primeranej miere po predchádzajúcej dohode o termíne a mieste auditu Užívateľovi alebo ním poverenému audítorovi vykonať audit zameraný na ochranu osobných údajov a súlad s GDPR.
  12. Spoločnosť nesmie osobné údaje spracúvať na svoje vlastné účely s výnimkou účelu štatistík vytvorených z anonymných údajov určených na monetizáciu Spoločnosťou. Spoločnosť je oprávnená aplikovať na dané spracúvanie právny základ oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR pre účel uzatváranie, plnenie zmluvných vzťahov a právnu agendu v spojitosti s čl. 89 a recitálom 50 GDPR. Po vytvorení anonymnej štatistiky sa GDPR na ďalšie spracúvanie takýchto anonymizovaných údajov nebude vzťahovať. Užívateľ slobodne akceptuje, že takéto spracúvanie osobných údajov a následne anonymných údajov vytvorených zo spracúvaných osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie VZP.
  13. Spoločnosť je povinná dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa článku 28 ods. 2 a 4 GDPR. Užívateľ týmto udeľuje Spoločnosti všeobecný súhlas na využívanie ďalších sprostredkovateľov. V prípade zapojenia ďalších sub-sprostredkovateľov Spoločnosť oznámi príslušné zmeny Užívateľovi vo forme aktualizácie Podmienok ochrany súkromia alebo e-mailom. Užívateľ má právo voči oznámenému sub-sprostredkovateľovi namietať.
  14. Spoločnosť je povinná dodržiavať bezpečnostné a organizačné opatrenia požadované GDPR.
  15. Akékoľvek žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa Užívateľa je Spoločnosť povinná bezodkladne preposlať Užívateľovi a nesmie na ne bez pokynu Užívateľa odpovedať, ak zákonná úprava neurčuje inak. Bližšie podmienky zmluvy o spracúvaní osobných údajov upravujú Podmienky ochrany súkromia.
  16. Spoločnosť a všetky osoby, ktoré Spoločnosť použije na poskytovanie Služieb, sú povinné v súlade s ustanovením § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými sa oboznámia, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s Užívateľom.
 12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
  1. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov, nakoľko Webová stránka nie je výrobkom v zmysle ustanovenia § 2 daného zákona.
  2. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  3. Spoločnosť nezodpovedá za prenášané informácie medzi Webovou stránkou a koncovým zariadením Užívateľa, pretože za prenos týchto informácií a výber svojho operátora zodpovedá Užívateľ. Spoločnosť nevyberá svojich Užívateľov a ani nevyberá a neupravuje informácie, ktoré sú prenášané (tzv. „mere conduit“).
  4. Spoločnosť nezodpovedá za informácie poskytnuté Užívateľom a uložené na Webovej stránke na jeho žiadosť, ak Spoločnosť nemá skutočnú vedomosť o protiprávnosti uložených informácií alebo o protiprávnej povahe konania Užívateľa a odstránenie alebo zamedzenie prístupu vykoná bez zbytočného odkladu (tzv. hosting).
  5. Spoločnosť nezodpovedá za automatické, dočasné a prechodné uloženie informácií do pamäte elektronického zariadenia slúžiaceho na vyhľadávanie informácií (napr. browser, počítač), ktoré je urobené výlučne za účelom zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť (tzv. caching).
  6. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne výpadky a chybovosť Webovej stránky, ak nie je v rámci individuálneho vzťahu s obchodným partnerom Spoločnosti dohodnuté inak.
  7. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Webovej stránky ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Webovej stránky, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí kybernetickým útokom alebo iným zlyhaním; to neplatí ak je v rámci individuálneho vzťahu s obchodným partnerom Spoločnosti dohodnuté inak.
  8. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by boli spôsobené v príčinnej súvislosti s kompromitáciou prístupového hesla k Webovej stránke a/alebo časti Webovej stránky z dôvodov na strane Užívateľa (napr. vyzradenie hesla tretej osobe, nezachovávanie primeranej miery opatrnosti, pozitívne reakcie Užívateľa na phising).
  9. Spoločnosť nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Webovej stránky. Spoločnosť neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok.
 13. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
  1. Užívateľ má právo využívať Služby podľa VZP.
  2. Užívateľ je povinný akceptovať VZP podľa bodu 3.10 VZP a pri registrácii je povinný uviesť aktuálne, presné a úplné informácie a zachovávať ich počas využívania Služieb aktuálne.
  3. Užívateľ je povinný vykonávať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany a dôvernosti prístupového hesla umožňujúceho prístup k Službám alebo k chráneným častiam Webovej stránky a neumožňovať prístup tretím osobám, ktoré nie sú v mene Užívateľa oprávnené využívať Služby alebo chránené časti Webovej stránky. Registrovaný Užívateľ primerane dodržiava postupy a povinnosti podľa bodov 5.45.8 VZP. Ak neoprávnená osoba zneužívajúca prístupové heslo Užívateľa získa prístup k Službám alebo chráneným častiam Webovej stránky v dôsledku zanedbania povinností Užívateľa, zodpovednosť za vznik akejkoľvek následnej škody znáša Užívateľ.
  4. Užívateľ je povinný bezodkladne zmeniť prístupové heslo ku kontu alebo k chráneným častiam Webovej stránky alebo požiadať Spoločnosť o zmenu prístupového hesla, ak stratí kontrolu a prístup ku svojmu používateľskému kontu alebo ak nadobudne dôvodné podozrenie, že prístupové heslo mohlo byť kompromitované alebo zneužité na prístup neoprávnenou osobou.
  5. Užívateľ je povinný Spoločnosti oznámiť bezodkladne akékoľvek podozrenie týkajúce sa protiprávneho alebo nesprávneho obsahu Webovej stránky alebo poskytovaných Služieb. Ak Užívateľ túto povinnosť nesplní, Spoločnosť voči Užívateľovi nenesie zodpovednosť za obsah Webovej stránky alebo Služieb, o ktorých objektívne pri zachovaní primeranej odbornej starostlivosti nevie, že sú nesprávne alebo protiprávne. Užívateľ je povinný presne identifikovať protiprávny alebo nesprávny obsah Webovej stránky alebo Služieb, ktorý by mohol porušovať práva a slobody fyzickej alebo právnickej osoby a špecifikovať, čo od Spoločnosti žiada (napr. odstránenie obsahu).
  6. Užívateľ má zakázané najmä:
   1. a) upravovať meniť, zasahovať do Webstránky nepovoleným spôsobom v rozpore s pridelenými prístupovými oprávneniami;
   2. b) vytvárať kópie a/alebo extrahovať kópie obsahu Webovej stránky a využívať ich na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely bez osobitného písomného povolenia Spoločnosti;
   3. c) narúšať integritu dát Webovej stránky alebo jej časti, hlavne narúšať alebo pozmeňovať jej grafické prvky, rozloženie, štruktúru, texty formulárov alebo databázy;
   4. d) pokúšať sa prostredníctvom Webovej stránky o nepovolený prístup do informačných systémov Spoločnosti;
   5. e) pokúšať sa meniť strojový alebo zdrojový kód Webovej stránky a snažiť sa o ich spätný preklad alebo inak zasahovať do funkcionalít Webovej stránky;
   6. f) pokúšať sa akýmkoľvek iným spôsobom narúšať integritu a dostupnosť informácií a/alebo funkcionalít dostupných na Webovej stránke;
   7. g) pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom porušiť alebo ohroziť dôvernosť verejne nedostupných informácií nachádzajúcich sa na Webovej stránke.-
 14. KOMUNIKÁCIA
  1. Zmluvné strany budú komunikovať primárne elektronicky a telefonicky používaním kontaktných údajov uvedených na Webovej stránke a v registračnom formulári Užívateľa. Spoločnosť môže poveriť komunikáciou vo svojom mene aj iné osoby.
  2. Zmluvná strana je povinná bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu svojich kontaktných údajov. Až do oznámenia zmeny platia pôvodné kontaktné údaje, pričom v prípade nedoručenia komunikácie z dôvodu porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa komunikácia považuje za doručenú v deň jej odoslania.
 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa týchto VZP alebo Zmluvy sa riadia slovenským právom a výlučnú právomoc rozhodovať ich majú slovenské súdy.
  2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  3. Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté nevysporiadané nároky Zmluvnej strany pred ukončením. Pri odstúpení od Zmluvy si Zmluvné strany už poskytnuté plnenia nevracajú.
  4. Užívateľ nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce alebo týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
  5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmito VZP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatnými príslušnými právnym predpismi Slovenskej republiky.
  6. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom, ktorý je na nich uvedený. Spoločnosť zabezpečí, aby boli VZP dostupné v prospech Užívateľa na oboznámenie sa s nimi. Aktuálna verzia VZP je vždy zverejnená a trvalo dostupná na www.medform.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.
  7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom súhlasu Užívateľa s poskytovaním Služieb a akceptáciou týchto VZP.
  8. Užívateľ súhlasí s tým, že Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek a bez udania dôvodu jednostranne zmeniť obsah týchto VZP. Pri každej zmene VZP je Spoločnosť povinná zabezpečiť, aby mal Užívateľ možnosť oboznámiť sa s nimi a je povinná evidovať všetky historické verzie týchto VZP v prospech oboch Zmluvných strán. Nad rozsah tohto ustanovenia je možné Zmluvu meniť len písomnou dohodou oboch Zmluvných strán.
  9. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatnosť ustanovení týchto VZP alebo Zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení ani VZP alebo Zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné, resp. neúčinné ustanovenia nahradia takými platnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zachovajú zmysel a účel pôvodných neplatných ustanovení. 

Altamira Softworks, s.r.o.
V Bratislave, jún 2020

1. Vyberte poisťovňu, v ktorej je pacient poistený

vszplogo
dovera_logo
union

2. Vyhľadajte / vyberte formulár

Prihláste sa prostrednítvom svojho emailu a hesla

Registrácia do beta verzie systému nie je možná.
Kontaktujte nás a pošleme Vám pozvánku.